Analyse van organisatie bij Groep actief in dagrecreatie

De opdracht was om een analyse te maken van de bestaande organisatiestructuur en van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers, evenals de procedures en de rapporteringen. In nauwe samenwerking met de Algemeen Directeur van de Groep werden aanbevelingen geformuleerd om de organisatie nog beter af te stemmen op de snelle groei van de Groep.

Door de snelle groei van de Groep was reeds gekozen om van een zeer decentrale organisatie naar een meer gebalanceerde organisatie te komen, waartoe reeds een aantal stappen in het veranderingsproces waren genomen. Uit de analyse bleek dat een aantal belangrijke stappen in het veranderingsproces nog niet (volledig) waren genomen.

Binnen de nieuwe organisatiestructuur met de shift van decentrale werking naar meer centrale sturing waren de nieuwe rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de verschillende functies van de verschillende management teams (lokaal en nationaal) nog niet duidelijk genoeg in kaart gebracht. Een eerste aanbeveling was dan ook om daar prioriteit aan te geven, gezien het belang hiervan voor de medewerkers zelf en hun aansturing.

Een volgende aanbeveling was om de bestaande set van objectieven en KPI’s te herzien in functie van de nieuwe rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een beperkt aantal objectieven en KPI’s vast te leggen binnen ieder belangrijk domein, zijnde veiligheid, human resources, operations, commercie en financiën om zodoende beter te kunnen meten en (bij)sturen.

Een laatste aanbeveling betrof het opstarten van exitgesprekken met vertrekkende medewerkers, gezien de feedback van die medewerkers belangrijke informatie kan opleveren omtrent de samenwerking met de directe leidinggevende en de collega’s, de werking en de sfeer in een afdeling en/of de volledige organisatie en gebruikt kan worden voor verdere verbetering.